✔ උදෑසන ආහාරයට ඉක්මණින් බිත්තර රොටි Quick & easy EggRotti by Apé Amma

✔ උදෑසන ආහාරයට ඉක්මණින් බිත්තර රොටි Quick & easy EggRotti by Apé Amma

Like “Apé Amma” fan page.
https://www.facebook.com/ApeAmmaFans/

ගෝදම්බ රොටියට

පාන් පිටි කෝප්ප 2
පොල් තෙල් මේස හැඳි 2
(සහ තැවරීමට පොල් තෙල්)
ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/2
වතුර කෝප්ප 3/4

බිත්තර ඔම්ලට් සදහා
බිත්තර 4-5ක්
සූදුරු තේ හැඳි 1
කළුදුරු තේ හැඳි 1
කරපිංචා
ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/2
සුදුළුෑණු බික් 2ක්
අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්
රතු ළුණු 10-12
ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1/4
පොල් තෙල්

For the roti
2 cups flour
2 tbsp oil
1/2 tsp salt
3/4 cup water

for the omelet
4-5 eggs
1 tsp cumin
1 tsp black cumin
curry leaves
1/2 tsp black pepper
2 garlic cloves
3-4 green chilies
10-12 red onion
1/4 tsp salt
coconut oil

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

Mexican Cooking Made Easy

Advertise Here

Great Tips

Great Tips

Advertise Here